Ahad, 2 Jun 2013

KES-KES YANG DIKENDALIKAN OLEH FIRMA KAMI


KES MAL
Kod Perkara
004 Permohonan Tegahan/Injunksi Membawa Anak Keluar Malaysia
005 Permohonan Tegahan/Injunksi Terhadap Gangguan
006 Permohonan Pengesahtarafan Anak
007 Tuntutan Pengesahan Waqaf
008 Tuntutan Pengesahan Nazar
009 Tuntutan Gantirugi Pertunangan
010 Permohonan Pengesahan/Perintah Nikah
011 Permohonan/Tuntutan Kebenaran Poligami
012 Permohonan Perintah Daftar Nikah Poligami
013 Permohonan Perisytiharan Pembubaran Perkahwinan Sebab Pertukaran Agama
014 Tuntutan Fasakh
015 Permohonan Anggapan Mati
016 Tuntutan Muta'ah
017 Tuntutan Harta Sepencarian
018 Tuntutan Nafkah Isteri
019 Tuntutan Nafkah Kepada Pihak Tak Upaya
020 Tuntutan Cagaran Nafkah
020 Tuntutan Cagaran Nafkah
021 Tuntutan Nafkah Eddah
022 Tuntutan Mengubah Perintah Nafkah anak/isteri/lain-lain
023 Tuntutan Tunggakan Nafkah anak/isteri/lain-lain
024 Tuntutan Nafkah Anak
025 Tuntutan Mengubah Perintah Hak Jagaan Anak/Nafkah Anak
028 Tuntutan Hadhanah
029 Tuntutan Pemecatan Penjagaan Anak
031 Permohonan Penjaga Diri/Harta/Anak Yatim
032 Permohonan Pembekuan Transaksi Harta
033 Permohonan Penguatkuasaan Perintah Nafkah
034 Permohonan Perlaksanaan Perintah Mahkamah
035 Tuntutan Ganishmen/Hiwalah
036 Permohonan Perintah Menghina Mahkamah
037 Tuntutan Penghutang Penghakiman
038 Permohonan Perintah Interim
039 Permohonan Pengesahan Wasiat
040 Permohonan Sijil Faraid/Akuan Pusaka
041 Permohonan Interlokutori
042 Permohonan Faraq Nikah
043 Permohonan Keluar Islam
044 Permohonan Pengesahan Hibah
045 Permohonan Pengesahan Hibah Semasa Maradul Maut
046 Tuntutan Pengesahan Sabitan Nasab/Ahli Waris
047 Permohonan Mendakwa/Membela Sebagai Orang Miskin
048 Permohonan Interplider
049 Tuntutan Gantirugi Perkahwinan
050 Permohonan Kebenaran Nikah Bawah Umur
051 Permohonan Wali Hakim/Am
052 Tuntutan Wali Enggan/Engkar
053 Permohonan Kebenaran Bernikah Perempuan Yang bercerai Tanpa Eddah/Janda Berhias
054 Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai
055 Tuntutan Perceraian
056 Tuntutan Khuluk/Tebus Talaq
057 Tuntutan Pengesahan Cerai Taklik
058 Tuntutan Sabitan Nusyuz
059 Tuntutan Hak Tempat Tinggal
060 Tuntutan Perintah Supaya Suami Tinggal Bersama Semula
061 Permohonan Pengesahan Rujuk
062 Tuntutan Isteri Kembali Taat
063 Tuntutan Mas Kahwin
064 Tuntutan/Permohonan Menangguhkan Perlaksanaan Perintah
065 Notis Pendaftaran Peguam Syarie
066 Permohonan Perubahan Perintah Harta Pusaka
067 Tuntutan Ila'
068 Tuntutan Zihar
069 Tuntutan Li'an
070 Permohonan Menghidupkan Semula Kes
071 Perlantikan Pentadbir Harta
072 Tuntutan/Permohonan penyelesaian/penjelasan hutang si mati
099 Lain-lain

KES JENAYAH SYARIAH
Kod Perkara
101 Rayuan
102 Permohonan Kebenaran Merayu
103 Semakan
104 Pemujaan Salah
105 Mendakwa Bukan Islam
106 Takfir
107 Doktrin Palsu
108 Dakwaan Palsu
109 Menyebarkan Pendapat Bertentangan Dengan Fatwa
110 Mengingkari Perintah Mahkamah
111 Penerbitan Bertentangan Hukum Syarak
112 Sumbang Mahram
113 Muncikari
114 Persediaan Bersetubuh Luar Nikah
115 Hubungan Jenis Sesama Jantina
116 Persetubuhan Bertentangan Dengan Hukum Tabi'i
117 Memujuk Lari Perempuan Bersuami
118 Menghasut Suami Isteri Supaya Bercerai
119 Menjual/Memberikan Anak Kepada Bukan Islam
120 Qazaf
121 Liwat
122 Musahaqah
123 Mendirikan Masjid/Surau tanpa kebenaran
124 Memujuk Lari Orang Perempuan
125 Pecah Amanah
126 Pecah Rahsia
127 Pegawai Mengingkari Arahan Undang-Undang Dengan Niat Hendak Menyebabkan Bencana Kepada Mana-mana Orang
128 Tidak Mengemukakan Dokumen Kepada Pegawai Agama di sisi Undang-undang Syarak
129 Enggan Mengangkat Sumpah Yang Dihendaki Oleh Pegawai Agama
130 Enggan Menjawab Soalan Pegawai Agama Yang Diberikuasa
131 Sengaja Menghina Dan Menggangu Pegawai Agama Yang Sedang Bersidang Dalam Prosiding Kehakiman
132 Menggalakkan Maksiat
133 Mempersendakan Ayat Al-Quran dll
134 Menghina Agama Islam
135 Memusnahkan/Mencemarkan Tempat Beribadat
136 Menghina Pihak Berkuasa Agama
137 Mengajar Tanpa Tauliah
138 Berjudi
139 Minuman Yang Memabukkan
140 Tidak Membayar Zakat/Fitrah
141 Pelacuran
142 Bersetubuh Luar Nikah
143 Khalwat
144 Menghalang Suami Isteri Hidup Bersama
145 Pemungutan Zakat/Fitrah Tanpa Diberikuasa
146 Penyalahgunaan Tanda Halal
147 Subahat
148 Gangguan Terhadap Perkahwinan
149 Akuan Palsu Untuk Berkahwin
150 Tidak Memberikan Keadilan Sewajarnya Kepada Isteri
151 Murtad Untuk Membatalkan Nikah
152 Menghasut Supaya Mengabai Kewajiban Agama
153 Percubaan Melakukan Kesalahan di bawah Undang-undang Syarak
154 Kesalahan Yang Tidak Ditentukan Hukuman Berkaitan Undang-undang, Kaedah Dan Peraturan Pentadbiran Undang-undang Islam
155 Penghinaan Mahkamah
156 Permohonan Jenayah Pelbagai
157 Tidak Menghormati Ramadan
158 Tidak Solat Jumaat
159 Lelaki Berlagak Perempuan
160 Perbuatan Tidak Sopan Di Tempat Awam
161 Tidak Hadir Di Hadapan Pendaftar NCR
162 Penyelenggaraan Buku Negeri Perakuan Nikah Tak Legal/Tak Mengikut Undang-undang
163 Mengakad Nikah Tanpa Kuasa Yang Sah
164 Kesalahan Berhubung Akad Nikah
165 Berkahwin Bersalahan Dengan Bahagian Dua Undang-Undang Keluarga Islam
166 Poligami Tanpa Kebenaran Mahkamah
167 Perceraian Tanpa Kebenaran Mahkamah
168 Tidak Membuat Laporan Berkaitan Undang-Undang Keluarga Islam
169 Meninggal Langsung Isteri
170 Menganiaya Isteri
171 Isteri Tidak menurut Perintah (Nusyus)
172 Persetubuhan Luar nikah antara Orang-orang bercerai
173 Kecuaian Dengan Sengaja Untuk Tidak Mematuhi Perintah Di Bawah Undang-undang Keluarga Islam 174 Ruju' Tanpa Kebenaran Isteri
175 Tidak Melaporkan Rujuk
176 Persetubuhan Dalam Tempoh eddah raji'e
177 Memungut Khairat Tanpa Kebenaran
178 Memberi Maklumat/Keterangan Palsu Kepada Pendaftar Muallaf
179 Menceroboh Atau Menduduki Secara Haram Harta Waqaf/Harta Majlis
180 Hamil Luar nikah
181 Membuat Dan Menjual Minuman Yang memabukkan
182 Tidak menghiraukan titah perintah mengenai awal Ramadan dan dua Hari Raya
183 Bertindak Salah Sebagai Imam, Khatib atau Bilal Dalam Solat Jumaat
184 Memberi Syarahan Dalam Masjid Tanpa Kebenaran
185 Kesalahan -Kesalahan Berkaitan Baitulmal
186 Enggan Menandatangani Pernyataan
187 Beramal Sebagai Peguam Syarie Tanpa Tauliah
188 Kesalahan Takzir(Seksyen 92 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Melaka 1991)
199 Lain-lain

FARAID/PUSAKA
Memberi khidmat nasihat tentang pembahagian Faraid Islam.
Menyediakan dokumen permohonan dan mewakili pelanggan dalam permohonan Sijil Faraid di Mahkamah Syariah.

HIBAH
Memberi khidmat nasihat tentang instrumen Hibah Islam.
Menyediakan dokumen Hibah, mentadbir dan menguruskan.

WASIAT
Memberi khidmat nasihat tentang instrumen Wasiat Islam.
Menyediakan dokumen Wasiat, mentadbir dan menguruskan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan